Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Informacje o kierunku Geriatria z Gerontologią

 opieka paliatywna

Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin)

Koszt studiów: 1300 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka).

  • Sylwetka Absolwenta: Oferowane studia podyplomowe wyposażą słuchaczy zarówno w wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii (niezbędną do rozumienia zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia się), jak i intelektualne narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb oraz adekwatnego ich zaspokajania. Pozwoli to, w perspektywie, na osiągnięcie przez osoby starsze (oraz ich rodziny) wyższej sprawności funkcjonowania w społeczeństwie, a jednocześnie pomoże zapobiegać wycofaniu, marginalizacji i alienacji społeczno-kulturowej osób starszych. Ponadto, absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił kształtować pozytywne postawy wobec ludzi starszych, postawy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania różnego rodzaju nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku. Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in. w domach pomocy społecznej, domach starców, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych. Absolwenci mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej, z wykorzystaniem wiedzy tych osób. .
  • Studia podyplomowe „Geriatria i gerontologia" przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować opieką nad osobami starszymi. Kandydaci na studia powinni być absolwentami studiów na kierunkach: polityka społeczna, politologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, teologia, pielęgniarstwo, położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, dietetyka i innych kierunków, o ile tylko w programie studiów zawarte były zagadnienia propedeutyki nauk medycznych, społecznych, socjologicznych lub psychologii.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”