Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Dydaktyka ratownictwa medycznego

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1700 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka)

  • Sylwetka absolwenta:
  • studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych osób, które z uwagi na zajmowane stanowisko powinny profesjonalnie znać zagadnienia ratownictwa medycznego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  • W wyniku realizacji programu nauczania absolwent posiądzie głęboką wiedzę z zakresu podstaw patofizjologii zaburzeń funkcji życiowych, epidemiologii nagłych zagrożeń życia i zdrowia (z uwzględnieniem różnych okresów życia człowieka, poczynając od wieku dziecięcego i młodzieńczego, kończąc na okresie późnej starości). Nabędzie praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, realizacji podstawowych procedur medycznych ratujących życie. Zdobędzie również wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania systemami ratownictwa, pozna podstawowe zagrożenia środowiskowe, zasady postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach, a także w razie zagrożenia terrorystycznego. Będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy w zakresie traumatologii narządu ruchu oraz będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania pierwszej pomocy.

Liczba punktów ECST - 90

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”